Sürdürülebilirlik
GELECEĞE SAĞLIK için sosyal, çevresel ve ekonomik konularda önceliğimiz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.

Neden sürdürülebilirlik?

Sürdürülebilir sağlık ve kaliteli yaşam için doğası bozulmamış çevre, ekonomik, sosyal gelişme ve kalkınma önemli unsurlardır.

Hayatımızın her alanında hissetmeye başladığımız olumsuz yaşam koşullarının etkisini azaltmak için şimdiden atacağımız adımlarla geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz.

Terra İlaç olarak; sürdürülebilir çevre, ekonomik ve sosyal yapının oluşturulması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için benimsemiş olduğumuz ilkeler doğrultusunda çalışmalar yapmaktayız.

Bu kapsamda sosyal eşitlik boyutunda (topluma, çalışanlarımıza ve kadına yönelik sürdürülebilir sosyal eşitlik sağlanması), çevresel mirasın korunması boyutunda (atık politikası, karbon ayak izinin azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin artırılması) ve ekonomik boyutta (enerji tüketiminin bilinçlendirilmesi, hibrit veya alternatif yakıtlı araçların kullanılmasının artırılmasına katkıda bulunarak)

çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Neler Yapıyoruz?

Sosyal Eşitlik

Topluma Yönelik Sosyal Eşitlik

 • İnsan sağlığını desteklemek ve hastaların ihtiyaç duyduğu ilaç tedavi ürünlerine erişimlerini kolaylaştırmak için endüstrideki yenilikleri takip ederek ilaç geliştirme ve üretim yapmakta, bu ürünleri ekonomik koşullarda hastaların kullanımına sunmak için çalışmaktayız.
 • Toplumu sağlık konusunda bilgilendirme amaçlı çalışmalar yürütmekteyiz.
 • Topluma fayda sağlayan projeler ve bağışlar yoluyla bazı ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak için çalışıyoruz.

Çalışanlarımıza Yönelik Sosyal Eşitlik

 • Çalışanlarımızın İşçi Sağlığı ve Güvenliği vb. konularda maruz kalabilecekleri riskleri belirleyerek korunma için tavsiye, öneri ve uygulamaları hayata geçirmeye ve sağlıklı bir iş ortamının sağlanmasına çalışıyoruz.
 • İş ve aile hayatı dengesinin kurulmasını desteklemeye özen gösteriyoruz.
 • Çalışanlarımızın öneri ve şikayetlerini dile getirmelerine önem veriyor, memnuniyet anketleri düzenliyoruz.
 • İşe alım, performans, terfi, eğitim gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliği sunuyoruz.

Kadınlara Yönelik Sosyal Eşitlik

 • Sorumlu bir işveren olarak kadınların gücüne güveniyor ve iş gücüne katılımını destekliyoruz.
 • Kadın çalışan oranını yüksek tutmaya,
 • Kadınların yönetimde artan oranda yer almalarına önem veriyoruz
Sürdüürlebilirlik Terra İlaç
Sürdüürlebilirlik Kadın Çalışan Oranı %30
Sürdüürlebilirlik Terra İlaç

Çevresel Mirasın Koruması

Çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüşümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluşumunu desteklemeyi amaçlıyoruz.

Bu amaçla;

 • Tüm faaliyet ve yatırımlarımızda çevre kirliliğini önlemeye, enerji tüketimini azaltmaya ve suyu verimli kullanmaya,
 • Atık su ve atık ambalaj miktarımızı azaltmaya,
 • Geri kazanılabilir atıkların toplanarak ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması amacıyla yetkili kuruluşlara yönlendirilmesine,
 • Geri dönüşümlü ambalaj materyallerinin kullanılmasına özen gösteriyoruz.

Ekolojik Ekonomi

İnsan yaşam kalitesinin artırılması, toplumsal eşitliliğin yükseltilmesi, çevre risklerin azaltılması ve ekolojik kıtlıkların azaltılmasına katkı sağlamak istiyoruz.

Bu bağlamda;

 • Üretim maliyetlerini düşürerek, verimlilik ve kaliteyi yükseltmeyi, israfa sebep olan faaliyetlerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz.
 • Enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme amaçlı görsel çalışmalar yapıyor, enerji tüketiminin azaltılabilmesi için ekipman yenilenmesi yapıyoruz.
 • Hibrit ve alternatif yakıtlı araçların kullanımını artırmaya çalışıyoruz.
 • Sanal toplantı kullanımımızı artırarak araç kullanılan seyahatlerimizi azaltıyoruz.
Sürdüürlebilirlik Terra İlaç